AFNAME-OVEREENKOMST VOOR KALVERGIER

De ondergetekenden:

1. Stichting Mestverwerking Gelderland

Jansbuitensingel 15

6811 AB ARNHEM hierna te noemen afnemer;

2. Naam

Adres

Woonplaats

Mestnummer:

Rekeningnummer:

Telefoonnummer: hierna te noemen leverancier

verklaren met elkaar de navolgende afname-overeenkomst voor kalvergier, hierna te noemen overeenkomst, te zijn aangegaan:

De leverancier verplicht zich jegens de afnemer tot het aanbieden van de overeengekomen hoeveelheid kalvergier per jaar. De afnemer verplicht zich jegens de leverancier tot het afnemen van de overeengekomen hoeveelheid kalvergier per jaar.

De overeengekomen hoeveelheid kalvergier

bedraagt per jaar : ... ton

De looptijd van de overeenkomst is vanaf : 01-01-2001

tot en met : 31-12-2004

De aanbieding en afname zal geschieden aan de

kalvergierbewerkingsinstallatie : ........

hierna te noemen kgbi

De aanbieding en afname van kalvergier geschieden overeenkomstig de ALGEMENE BEPALINGEN. De leverancier verklaart deze algemene bepalingen (d.d. 6 november 2000) te hebben ontvangen.

De afnemer heeft de mogelijkheid om de algemene bepalingen gedurende de looptijd van de overeenkomst te wijzigen. De leverancier heeft de mogelijkheid om binnen een maand na ingangsdatum van de gewijzigde algemene bepalingen de overeenkomst tussentijds te beëindigen op grond van artikel 6, lid 5.

Artikel 1, lid 3 en artikel 5, lid 1b zijn alleen van toepassing indien een Overeenkomst voor het ophalen en transporteren van kalvergier, hierna te noemen transportovereenkomst, is gesloten.

Door ondertekening van deze overeenkomst vervallen per ingangsdatum van de overeenkomst alle voorgaande tussen de leverancier en afnemer gesloten overeenkomsten.

Opgesteld in tweevoud,

Arnhem

Datum: ......... Datum:

Stichting Mestverwerking Gelderland Leverancier

H VAN VEEN NAAM

ALGEMENE BEPALINGEN

BEHORENDE BIJ DE AFNAME-OVEREENKOMST VOOR KALVERGIER

Aanbieding en afname van kalvergier

Artikel 1.

1. De aangeboden kalvergier moet zijn geproduceerd op het bedrijf van de leverancier en mag geen mestvreemde stoffen bevatten.

2. De leverancier dient aan de afnemer maandelijks aan te bieden een evenredig deel van de overeengekomen hoeveelheid per jaar.

Dit kan nader worden aangeduid in percentages van het kontrakt per maand en/of per kwartaal.

3. De afnemer draagt zorg voor het afvoeren en het overbrengen van de aangeboden kalvergier van het bedrijf van de leverancier naar de kgbi.

4. Bij het aanbieden van kalvergier door of namens de leverancier dienen de door of namens de afnemer gegeven aanwijzingen opgevolgd te worden.

5. Indien het aanbod van kalvergier de verwerkingscapaciteit overschrijdt kan de afnemer bedingen dat door hem slechts een percentage van de in lid 2 genoemde hoeveelheid afgenomen wordt. De afnemer is niet aansprakelijk voor de schade die de leverancier in verband hiermee leidt.

6. De plicht van de leverancier tot het aanbieden overeenkomstig lid 2 wordt opgeschort gedurende de periode dat op zijn bedrijf sprake is van leegstand.

De leveranciers kan deze leegstand melden door middel van een door de afnemer verstrekt formulier.

7. Indien de leegstand op het bedrijf van de leverancier ertoe leidt dat de leverancier niet kan voldoen aan zijn plicht tot levering van de overeengekomen hoeveelheid per jaar moet een melding van leegstand plaatsvinden. Daarbij moet tevens worden aangegeven dat verzocht wordt om vermindering van de te leveren hoeveelheid per jaar. De melding van leegstand moet vergezeld gaan van een verklaring van de leverancier van de kalveren waarin is aangegeven op welke datum leegstand is ingegaan en op welke datum leegstand is beëindigd.

Bepaling aangeboden hoeveelheid en samenstelling kalvergier

Artikel 2.

1. De afnemer stelt de hoeveelheid (het volume in tonnen) en de mineralengehaltes (het fosfaatgehalte in kg P2O5 per ton, het stikstofgehalte in kg N per ton en het droge stofgehalte in %) vast van de door de leverancier aangeboden kalvergier. Deze vaststelling is bindend tenzij de leverancier de onjuistheid hiervan kan aantonen.

2. Bij het aanbieden van kalvergier door of namens de leverancier wordt overeenkomstig de Meststoffenwet een Afleveringsbewijs Dierlijke Meststoffen opgemaakt overeenkomstig de daartoe gestelde eisen.

3. Bij het aanbieden van kalvergier dient een mestmonster overeenkomstig Mineralen Aangifte Systeem, afgekort Minas, te worden genomen tijdens het lossen. Het tijdens het lossen genomen monster dient ter analyse te worden aangeboden aan het door de afnemer aangegeven laboratorium.

Kwaliteit aangeboden kalvergier

Artikel 3.

1. De leverancier mag uitsluitend gier van vleeskalveren aanbieden. Deze gier mag geen mestvreemde, besmettelijke of milieuschadelijke stoffen bevatten.

2. De afnemer is gerechtigd de aangeboden gier te weigeren indien:

a. er gerede twijfel is of de aangeboden gier is geproduceerd op het bedrijf van de leverancier.

b. er gerede twijfel is of de aangeboden gier voldoet aan de in lid 1 gestelde eisen.

c. de capaciteit van de opslag van de afnemer onvoldoende is of de leverancier zijn maandelijkse hoeveelheid reeds heeft geleverd

d. de leverancier niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan.

3. Indien de aangeboden gier niet voldoet aan de in lid 1 gestelde eisen is de afnemer gerechtigd de kosten die zijn verbonden aan het onderzoeken van de gier op samenstelling en kwaliteit in rekening te brengen bij de leverancier.

4. Als er een besmettelijke ziekte uitbreekt onder het vee van de leverancier dient dit onmiddelijk gemeld te worden aan de afnemer.

Indien de leverancier aan zijn vee middelen toedient of laat toedienen die de samenstelling of de kwaliteit van de door hem aangeboden kalvergier beïnvloeden dient hij de afnemer hiervan direct op de hoogte te stellen.

5. De leverancier is aansprakelijk voor alle schade die ontstaat ten gevolge van het door hem aanbieden van kalvergier die niet voldoet aan de in lid 1 gestelde eisen.

Inleggeld

Artikel 4.

1. Het betaalde inleggeld wordt op naam gesteld.

2. De leverancier is verplicht om een inleggeld te betalen per ton van de overeengekomen hoeveelheid aan te bieden kalvergier.

3. De afnemer is over het door de leverancier betaalde inleggeld geen rente verschuldigd.

4. Er is geen recht op terugbetaling gedurende de looptijd aan de leverancier van het betaalde inleggeld.

5. Het betaalde inleggeld kan gedurende de de looptijd van de overeenkomst op initiatief van de afnemer ten alle tijde (in gedeelten) worden terugbetaald aan de leverancier.

6. Het inleggeld wordt uitsluitend in zijn geheel aan de leverancier terugbetaald indien de overeenkomst wordt beëindigd op grond van artikel 6, lid 2.

Bij beëindiging van de overeenkomst op grond van artikel 6, leden 3, 4 en 5 zal de afnemer het inleggeld aan de leverancier terugbetalen tenzij de financiële positie van de afnemer dit niet toelaat.

De afnemer beoordeelt of de financiele positie terugbetaling toelaat.

7. Na de einddatum van de overeenkomst kan het betaalde inleggeld worden gebruikt voor (gedeeltelijke) betaling van het inleggeld van de nieuwe overeenkomst.

Indien na de einddatum van de overeenkomst geen of een overeenkomst voor een lagere hoeveelheid wordt aangegaan zal terugbetaling van het betaalde inleggeld plaatsvinden overeenkomstig lid 6.

8. In het kader van het verkrijgen van een financiering ten behoeve van de afnemer is het mogelijk dat het betaalde inleggeld wordt achtergesteld ten opzichte van eventuele vorderingen van financiers.

De leverancier geeft hierbij onherroepelijk volmacht aan de afnemer om voor en namens hem een dergelijke achterstelling te effectueren.

Stortprijs

Artikel 5.

1. Voor het afnemen van de aangeboden kalvergier is de leverancier aan de afnemer verschuldigd:

a een stortprijs per ton aangeboden kalvergier.

b de ophaalkosten per aangeboden ton kalvergier voor het afvoeren en overbrengen van de aangeboden kalvergier van het bedrijf van de leverancier naar de kgbi. De ophaalkosten zijn aangegeven in de transportovereenkomst.

2. De stortprijs als bedoeld in lid 1a is gebaseerd op levering van kalvergier met een jaargemiddeld gewogen droge stofgehalte van niet meer dan 2,0%. Bij overschrijding hiervan wordt de stortprijs verhoogd.

3. Indien de afnemer minder kalvergier afneemt dan de leverancier met de afnemer is overeengekomen kan de afnemer de leverancier een vergoeding per niet afgenomen ton kalvergier in rekening te brengen.

4. Indien de afnemer meer kalvergier afneemt dan de leverancier met de afnemer is overeengekomen kan de afnemer de leverancier een vergoeding per meer aangeboden ton kalvergier in rekening te brengen.

5. De afnemer heeft de mogelijkheid, ter spreiding van de aanvoer, een stortprijs per maand vast te stellen waarbij het uitgangspunt is dat bij evenredige levering conform artikel 1, lid 2, de gemiddelde stortprijs gelijk is aan de stortprijs genoemd in lid 1a.

6. De afnemer is gerechtigd de in de leden 1a, 3, 4 en 5 bedoelde bedragen met ingang van 1 januari te wijzigen mits de afnemer de leverancier hiervan voor 1 januari op de hoogte heeft gebracht. Het bedrag bedoeld in lid 2 wordt na afloop van het jaar vastgesteld.

7. Indien in de loop van een kalenderjaar blijkt dat de stortprijs door onvoorziene omstandigheden te laag is vastgesteld kunnen de prijzen als bedoeld in leden 1a, 3, 4 en 5 ook in de loop van het kalenderjaar worden gewijzigd. De leverancier wordt hiervan voor ingangsdatum van de wijziging op de hoogte gebracht.

8. De leverancier betaalt de stortprijs aan de afnemer in 12 maandelijkse termijnen, elk gelijk aan eentwaalfde deel van het verschuldigde jaarbedrag welke wordt bepaald door de overeengekomen hoeveelheid kalvergier te vermenigvuldigen met de in lid 1a genoemde kosten en de verschuldigde BTW.

De ophaalkosten, indien overeengekomen in de transportovereenkomst, worden op gelijke wijze in rekening gebracht.

De analysekosten worden per kwartaal in rekening gebracht.

Na ieder kalenderjaar maakt de afnemer een eindafrekening op met betrekking tot de door de leverancier in het voorafgaande jaar afgenomen kalvergier.

9. De leverancier geeft aan de afnemer een volmacht met betrekking tot automatische incasso van de in lid 8 aangegeven bedragen. Bij niet of niet tijdige betaling worden kosten in rekening gebracht.

10. Alle te noemen bedragen zijn exclusief de verschuldigde BTW.

Einde overeenkomst

Artikel 6.

1 De afnemer kan met onmiddelijke ingang, zonder voorafgaande ingebrekestelling of rechterlijk vonnis de overeenkomst beëindigen indien de leverancier:

a zich schuldig maakt aan in het kader van de overeenkomst niet geoorloofde handelingen;

b zijn verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst niet of niet volledig nakomt.

c niet heeft voldaan aan zijn verplichtingen voortvloeiende uit voorgaande met de afnemer gesloten overeenkomsten.

Bij onmiddelijke beëindiging van de overeenkomst vervalt het door de leverancier betaalde inleggeld aan de afnemer.

2. De leverancier is gerechtigd de met de afnemer gesloten overeenkomst met ingang van de eerste dag van de volgende maand te beëindigen, onder voorwaarde dat de hierdoor bij de kgbi vrijkomende capaciteit door een andere leverancier wordt benut.

3. De leverancier is gerechtigd de met de afnemer gesloten overeenkomst met ingang van de eerste dag van de volgende maand te beëindigen wanneer hij de uitoefening van zijn bedrijf beëindigd.

4. De afnemer is gerechtigd de met de afnemer gesloten overeenkomst met ingang van de eerste dag van de maand te beëindigen indien de afnemer instemt met een daartoe strekkend, met redenen omkleed verzoek van de leverancier.

5. De leverancier is gerechtigd de met de afnemer gesloten overeenkomst te beëindigen binnen één maand nadat de algemene bepalingen zijn gewijzigd.

Toelichting

AFNAME-OVEREENKOMST VOOR KALVERGIER

Op 1 januari 2001 worden nieuwe overeenkomsten afgesloten met een looptijd van 4 jaar.

Indien na 1 januari 2001 een overeenkomst wordt aangegaan zal deze een looptijd hebben van minder dan 4 jaar en eveneens eindigen op 31 december 2004.

Indien gedurende de looptijd van de overeenkomst door onvoorziene omstandigheden of thans nog niet te voorziene wijzigingen aanpassingen aan de algemene bepalingen dienen plaats te vinden dan heeft u de mogelijkheid om de overeenkomst tussentijds te beëindigen.

Van de gewijzigde algemene bepalingen zal een afschrift aan elke kalverhouder worden toegezonden. Tot 1 maand na de ingangsdatum van de wijziging is er de mogelijkheid om hiervan gebruik te maken.

Een wijziging van de algemene bepalingen kan nodig zijn door een wetswijziging. Gedacht moet bijvoorbeeld worden aan de thans op stapel staande wijziging van de meststoffenwet en het daarbij behorende stelsel van mestafzetkontrakten.

 

ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1

lid 2

De leverancier dient maandelijks een evenredig deel van de overeengekomen kalvergier aan te bieden. Indien de leverancier om redenen hiervan af wil wijken b.v. in verband met het beperken van het aantal Minas-analyses is dit mogelijk mits dit in en na overleg de afnemer geschiedt.

Daarnaast kan het voorkomen dat kalvergier die wordt aangeboden niet kan worden afgenomen door een tijdelijk te hoog aanbod. Om dit te voorkomen kunnen vroegtijdig afspraken gemaakt worden met de medewerkers van de afnemer.

Om te hoge aanvoer te voorkomen kan door de afnemer worden aangegeven dat niet meer dan een bepaalde overschrijding van de evenredige levering per maand of per kwartaal wordt afgenomen.

lid 6/7

Indien een leverancier niet verwacht dat leegstand op zijn bedrijf leidt tot levering van minder dan de overeengekomen hoeveelheid dan hoeft leegstand melding niet plaats te vinden.

Indien een leverancier wel verwacht dat leegstand op zijn bedrijf leidt tot levering van minder dan de overeengekomen hoeveelheid dan dient de leegstandmelding te worden vergezeld van een verklaring van de leverancier van de kalveren. Hiervoor kan volstaan worden met een kopie van het door de leverancier verstrekte formulier welke b.v. nodig is voor de diertelling.

Artikel 2

lid 1

Bij het vaststellen van de hoeveelheid wordt uitgegaan van de op het afleveringsbewijs vermelde hoeveelheid. Bij het vaststellen van de mineralengehalten wordt uitgegaan van het analyse-rapport van het laboratorium. Alleen indien er gerede twijfel is of de hoeveelheid en de mineralengehalten wel juist zijn of helemaal niet bekend zijn vindt vaststelling door de afnemer plaats.

lid 3

Met ingang van 1 januari 2001 worden leveranciers verplicht om de Minas-monsters tijdens het lossen te nemen met door de Stichting Mestverwerking Gelderland ter beschikking gestelde apparatuur en de monsters bij het door de afnemer aangegeven laboratorium aan te bieden.

Artikel 4 Inleggeld

lid 2

Het inleggeld bedraagt momenteel 10,- per ton.

Niet uitgesloten is dat de hoogte van het inleggeld wijzigt bij uitgifte van overeenkomsten na het gereedkomen van de geplande uitbreiding te Stroe, Ede en/of Elspeet.

Artikel 5 Stortprijs

Met ingang van 1 januari 2002 zullen de prijzen in dit artikel en artikel 4 worden aangeduid in EURO. Hierbij wordt uitgegaan van een omrekenkoers waarbij 2,20371 is gelijk aan 1 EURO.

lid 1

De stortprijs per ton is gebaseerd levering van kalvergier met een jaargemiddeld gewogen droge stofgehalte van niet meer dan 2,0% droge stof.

Uit de cijfers over 1998 en 1999 blijkt dat slechts een beperkt aantal bedrijven kalvergier levert met gemiddeld minder dan 2% droge stof. Gezien de verplichting om ruwvoer te doseren is de verwachting dat het droge stofgehalte op bedrijven nog zou kunnen toenemen. Uit oogpunt van zekerheid vooraf over de hoogte van het stortgeld voor zoveel mogelijk bedrijven is daarom gekozen het stortgeld te blijven baseren op een droge stofgehalte tot 2,0%

lid 2

Bij overschrijding van het jaargemiddelde droge stofgehalte van 2,0% worden extra kosten per ton kalvergier in rekening gebracht.

In 1999 bedroegen de extra kosten 0,40 per ton kalvergier per 0,1% overschrijding van het droge stofgehalte van 2,0% De extra kosten worden jaarlijks op nacalculatie berekend.

lid 3

Bij levering van kalvergier worden de kosten van het stortgeld afgerekend op basis van de daadwerkelijk geleverde kalvergier. Indien een leverancier minder levert dan de overeengekomen hoeveelheid kunnen er kosten in rekening worden gebracht voor het reserveren van een gedeelte van de capaciteit van de installatie op basis van de overeenkomst.

Momenteel worden deze kosten in rekening gebracht indien minder dan 90% van het kontrakt geleverd wordt.

Bij een kontrakt van 1000 ton per jaar en levering van 700 ton per jaar:

700 ton wordt afgerekend tegen het vastgestelde stortgeld (b.v. 19,- per ton)

Minimaal dient 900 ton geleverd te worden (90% van 1000 ton). Er is 700 ton geleverd.

In rekening wordt gebracht 200 ton (900 - 700) tegen de vastgestelde vergoeding (b.v. 8,- per ton).

Indien er sprake is geweest van leegstand die gemeld is overeenkomstig artikel 1, lid 7 dan kan de minimaal te leveren hoeveelheid naar evenredigheid worden verlaagd. Indien er één maand leegstand is geweest dan wordt de te leveren hoeveelheid behalve met 10% ook met 1/12 verminderd.

lid 4

Bij levering van meer kalvergier dan overeengekomen worden de installaties belast boven ontworpen capaciteit. Voor de extra kosten die dit met zich meebrengt wordt een vergoeding gevraagd.

Momenteel worden deze kosten in rekening gebracht indien meer dan 110% van het kontrakt wordt geleverd.

Bij een kontrakt van 1000 ton per jaar en levering van 1200 ton per jaar.

1200 ton wordt afgerekend tegen het vastgestelde stortgeld (b.v. 19,- per ton).

Er mag maximaal 1100 ton (110% van 1000 ton) geleverd worden voor de vastgestelde stortprijs.

In rekening wordt gebracht 100 ton (1200 -1100) tegen de vastgestelde vergoeding (b.v. 2,50 per ton).

lid 5

Zoals aangegeven kan ter spreiding van de aanvoer de stortprijs per maand worden vastgesteld. Uitgangspunt is dat bij evenredige levering de stortprijs gemiddeld gelijk is aan de stortprijs genoemd in lid 1. Doel hiervan is de hoge aanvoer in het 4e kwartaal en dan met name in de maand december te verminderen.

Bij een gemiddelde stortprijs van 19,- per ton kan de stortprijs gedurende de periode januari tot en met september op b.v. 18,- worden vastgesteld en de stortprijs gedurende de periode oktober tot en met december op b.v. 22,-.

lid 9

Indien betaling van verschuldigde bedragen achterwege blijft kunnen de kosten om de verschuldigde bedragen alsnog te innen (administratiekosten, rentederving, deurwaarder) in rekening worden gebracht.